Loni & The Bangladeshi Shrimp » Prawn Harvest 3

Prawn Harvest 3
Prawn-Harvest-3.jpg

Photo © Loni Hensler