Loni & The Bangladeshi Shrimp » Prawn harvest 4

Prawn harvest  4
Prawn-harvest-4.jpg

Photo © Loni Hensler