Shrimp farming and eye ablation » Shrimp farming and eye ablation

Shrimp farming and eye ablation
shrimp200.jpg

Photo © Loni Hensler